Kontrast:
Czcionka: A A+ A++

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zagrodajamno.pl

Muzeum w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Zagrody Jamneńskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-11-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przy części plików graficznych brakuje opisów grafik i zdjęć.

Grafiki i zdjęcia były publikowane przed wejściem w życie ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Bogna Buziałkowska –Kierownik Działu Promocji i Rozwoju. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 94 343 12 20 wew. 36 lub pisać na e-mail  buzialkowska@muzeum.koszalin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

  1. Zachodniopomorskie
  2. Koszalin
  3. Koszalin
  4. Koszalin
  5. ul. Jamneńska 24
  6. 75-300

Parking

  1. Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  2. Parking jest bezpłatny.
  3. Parking miejski znajduje się 300 m od Zagrody Jamneńskiej. Jest on bezpłatny. Znajdują się tam dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Pies asystujący

  1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
  2. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

  1. Większość terenu wyłożona jest brukiem utrudniający przejazd wózkiem lub balkonikiem. Wejście do budynku edukacyjnego, w którym znajduje się kasa, sala projekcyjna filmu oraz sale warsztatowe, znajduje się na poziomie gruntu i są szerokie. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Wejście do chałupy, w której znajduje się wystawa posiada wysoki próg. Możliwość zamontowania pochylni z obu stron progu. O zgłaszanie potrzeby przed wizytą.

Przestrzeń za wejściem

  1. Kasa znajduje się w budynku edukacyjnym, bezpośrednio za wejściem. Toalety, w tym dla osób z niepełnosprawnością znajdują się po prawej stronie od drzwi wejściowych.

Ciągi poziome

  1. Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

  1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
  2. Możesz skorzystać z windy.

Winda

   1. Drzwi windy otwierają się automatycznie
   2. Winda znajduje się w budynku
   3. Winda znajduje się w budynku edukacyjnym. Można nią dostać się do sali kinowej.

Pomieszczenia

  1. Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach