Kontrast:
Czcionka: A A+ A++

Cennik biletów

Bilety do Zagrody Jamneńskiej

Bilet normalny – 10 zł

Bilet ulgowy – 8 zł

Bilet rodzinny (minimum 1 osoba dorosła i 1 dziecko) – 5 zł od osoby

Bilet zbiorowy (dla grup powyżej 14 osób) – 5 zł od osoby

Bilet szkolny* – lekcje muzealne – 5 zł

Bilet dla:

 • kombatantów – 1 zł
 • weteranów działań poza granicami kraju – 1 zł

Bilet dla posiadacza:

 • Zachodniopomorskiej Karty Rodziny- 1 zł
 • Zachodniopomorskiej Karty Seniora – 1 zł

*Bilet szkolny – dla dzieci i młodzieży szkolnej w zorganizowanej grupie wraz z opiekunem.

Dla 1 opiekuna na 10 uczniów – wstęp bezpłatny.

Bilety łączone – do Zagrody Jamneńskiej i Muzeum w Koszalinie

Bilet normalny – 14 zł

Bilet ulgowy – 10 zł

Bilet rodzinny (minimum 1 osoba dorosła i 1 dziecko) – 7 zł od osoby

Bilet zbiorowy (dla grup powyżej 14 osób) – 7 zł od osoby

Bilet dla:

 • kombatantów – 1 zł
 • weteranów działań poza granicami kraju – 1 zł

Bilet dla posiadacza:

 • Zachodniopomorskiej Karty Rodziny- 1 zł
 • Zachodniopomorskiej Karty Seniora – 1 zł

Uwaga! Bilet łączony umożliwia wstęp do obu obiektów wyłącznie w dniu zakupu.

Dniem wolnym od opłat na ekspozycje stałe jest piątek. Zwolnienie z opłat w tym dniu nie dotyczy wybranych wystaw czasowych.

Pozostałe usługi świadczone przez Zagrodę Jamneńską oraz Muzeum w Koszalinie

Oprowadzanie* – 50 zł

Lekcja muzealne poza siedzibą muzeum – 50 zł plus koszty dojazdu i delegacji pracownika

Fotografowanie amatorskie – bezpłatne

Fotografowanie i filmowanie okolicznościowe (np. śluby) – 100 zł/godzina

Fotografowanie i filmowanie z zamiarem publikacja i powielania – wymaga uzyskania Dyrektora Muzeum

*Oprowadzanie – po uprzednim zgłoszeniu pod numerem (+48) 94 341 65 87, opłata za przewodnika nie zwalnia z obowiązku kupna biletu

Pozostałe informacje dotyczące biletów oraz ulg.

1. Bilety sprzedaje się do 30 minut przed zamknięciem Zagrody.

2. Bilet rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom (nie więcej niż 2 osoby dorosłe) oraz dzieciom, które nie dokończyły 18 roku życia.

3. Bilet wstępu dla kombatantów i weteranów działań poza granicami kraju przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • osobom, które nabyły uprawnienia na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami kraju (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203),
 • osobom, które nabyły uprawnienia na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206).

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studnia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”,
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz muzeów stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • członkom Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1187),
 • dzieciom do lat siedmiu (nie dotyczy opłat za udział w zajęciach edukacyjnych),
 • nauczycielom (opiekunom) wycieczki szkolnej, liczącej nie więcej niż 30 dzieci oraz przewodnikom przychodzącym razem z wycieczką.