Kontrast:
Czcionka: A A+ A++

Regulamin Zwiedzania

Regulamin Zwiedzania Ekspozycji i Uczestnictwa w Imprezach Organizowanych przez Muzeum w Koszalinie i Zagrodę Jamneńską

I Przepisy ogólne

1. Ekspozycje Muzeum w Koszalinie i Zagrody Jamneńskiej (dalej nazywanych zbiorczo: Muzeum) można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.

2. Muzeum może w każdym czasie wprowadzić czasowe ograniczenia w sposobie zwiedzania Muzeum.

3. Grupa zorganizowana zwiedzająca ekspozycje muzeum nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy i pilotem). Jeśli grupa liczy więcej osób, należy podzielić ją na mniejsze grupy.

4. Zwiedzający, którzy chcieliby zostać oprowadzeni po ekspozycjach przez przewodnika zatrudnionego przez Muzeum, powinni zamówić taką usługę co najmniej 5 dni przed datą wizyty.

5. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni Muzeum toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp. Dopuszczalne jest wejście na ekspozycje wyłącznie z niewielkim bagażem osobistym (torebka damska, saszetka itp.). Korzystanie z szatni jest bezpłatne.

6. Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności i napojów.

7. We wszystkich przestrzeniach Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

8. Zabrania się wstępu na ekspozycje osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłócającym porządek zwiedzania, naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osobom nieprzestrzegającym niniejszego Regulaminu.

9. W Muzeum nie należy dotykać eksponatów, wchodzić za sznury i barierki ochronne oraz siadać na meblach.

10. Podczas zwiedzania zabrania się rozmów telefonicznych. Telefony komórkowe winny być wyłączone lub wyciszone.

11. Zwiedzającym Muzeum nie wolno w jakikolwiek sposób blokować wejść i wyjść oraz dróg ewakuacyjnych.

12. Zwiedzający ekspozycje muzealne i uczestnicy imprez muzealnych zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż. oraz ogólnie przyjętych norm zachowań w miejscach publicznych. 

13. Uczestniczący w imprezach organizowanych przez Muzeum poza jego siedzibą zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych przez właściciela/ zarządcę miejsca.

14. Osoby zwiedzające ekspozycje muzealne i uczestniczące we wszelkiego typu imprezach organizowanych przez Muzeum w jego siedzibie lub poza nią zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz do podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum. Pracownicy Muzeum mogą kontrolować przestrzeganie postanowień Regulaminu, a w razie stwierdzenia uchybień – nakazać opuszczenie Muzeum albo terenu imprezy.

II Fotografowanie i filmowanie w Muzeum

1. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać wyłącznie bez użycia statywu oraz wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy mogą być przeznaczone tylko do użytku prywatnego. Dalsze ich publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum jest zabronione.

2. Fotografowanie i filmowanie z zamiarem publikacji i powielania wymaga uzyskania wcześniejszej zgody dyrektora Muzeum.

III Ochrona wizerunku Zwiedzającego Muzeum i Uczestnika imprez muzealnych

1.  Poprzez zakup biletu wstępu lub skorzystanie ze wstępu bezpłatnego i wejście na teren Muzeum albo teren, na którym odbywa się impreza organizowana przez Muzeum, Zwiedzający akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku w celu budowania i rozpowszechniania pozytywnego wizerunku Muzeum w przestrzeni publicznej, związanego z rejestracją i upublicznieniem relacji z wydarzeń kulturalnych,  edukacyjnych i promocyjnych organizowanych przez Muzeum.

2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Zwiedzający wyraża zgodę na wykorzystanie  swojego wizerunku, o którym mowa w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakres udzielonej zgody obejmuje wykorzystanie wizerunku w sposób, który związany jest z promocją  Muzeum podczas organizowania wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obejmujących w szczególności: korzystanie, wytwarzanie/zwielokrotnianie każdą techniką (drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową) zdjęć z wizerunkiem i rozpowszechnianie ich na ulotkach, plakatach, zamieszczanie w magazynach i gazetkach, ew. innej prasie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, wydawanie w każdej formie.

3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie (obowiązuje do czasu ustania realizacji uzasadnionych celów promocyjnych Muzeum).

4. Zwiedzający zrzeka się niniejszym roszczeń o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych)  z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku na potrzeby przedstawione w niniejszej zgodzie.

5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Zwiedzający oświadcza, że został pouczony o obowiązku informacyjnym spoczywającym na Muzeum (art. 13 RODO).

6. Zgoda, o której mowa w ust. 1-3, dotyczy również małoletnich, którzy uczestniczą w danym wydarzeniu wraz z rodzicem/ opiekunem prawnym/ osobą dorosłą nadzorującą małoletniego w dniu wydarzenia.

7. W sytuacji sprzeciwu Zwiedzającego wobec utrwalania jego wizerunku, o którym  mowa w ust. 1-3 powyżej, Zwiedzający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu  na piśmie dyrektorowi Muzeum, na formularzu dostępnym w kasie Muzeum.

8. Osoby, które zgłosiły sprzeciw wobec utrwalania swojego wizerunku, poproszone zostaną o przyjęcie oznaczenia widocznego dla osób i instytucji rejestrujących wydarzenie w Muzeum, w którym uczestniczyć będzie osoba zgłaszająca sprzeciw.

9. W sytuacji uczestnictwa małoletnich w imprezach muzealnych w trakcie zorganizowanych wizyt w Muzeum, przedstawiciel organizatora wizyty (np. szkoły, przedszkola) zobowiązany jest dostarczyć przedstawicielowi Muzeum (np. edukatorowi, sprzedającemu bilety w Muzeum) Oświadczenie (którego wzór znajduje się na stronie internetowej Muzeum) o posiadaniu zgody rodziców/ opiekunów prawnych małoletnich na rozpowszechnianie ich wizerunku. W stosunku do małoletnich, którzy uczestniczą w zorganizowanej wizycie w Muzeum, a których opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalanie ich wizerunku i zgłosili sprzeciw Organizatorowi wizyty, zastosowany będzie zabieg oznaczenia, które będzie widoczne dla osób i instytucji rejestrujących wydarzenie w Muzeum.